انجمن مهندسی صنایع ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای انجمن های علمی ایران از انجمن مهندسی صنایع ایران به عنوان انجمن دارای شیب رشد جهشی تقدیر نمود.

بنابر این گزارش، این دستاورد حاصل تلاش های هدفمند و مستمر بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد برای خانواده مهندسی صنایع کشور حاصل شده است.

انجمن مهندسی صنایع ایران، مراتب تشکر و قدردانی ویژه خود را از همراهی و مشارکت کلیه روسا و اعضای هیات علمی دانشکده های مهندسی صنایع سراسر کشور، اعضای انجمن، دانش آموختگان و دانشجویان مهندسی صنایع جهت دست یابی به این پیشرفت ابراز نموده و امیدوار است در ادامه نیز شاهد رشد و توسعه انجمن و اثربخشی فعالیت های آن باشیم.