انجمن مهندسی صنایع ایران

اعتماد مجدد انجمن های علمی کشور به انجمن مهندسی صنایع ایران جهت حضور در هیات مدیره شورای انجمن های علمی کشور را به جامعه مهندسی صنایع کشور تبریک عرض نموده و مسئولیت صیانت حرفه ای از خدمات علمی و تخصصی انجمن ها در مجامع و دستگاه های کشور را ارج می نهیم.