انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

سمینار پژوهشی پتانسیل های استفاده از ابزارهای مهندسی صنایع در تحلیل زنجیره تامین لبنی، روز یکشنبه هفتم آذر 95 در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی توسط مهندس رزیتا ابراهیمی به استاد راهنمایی دکتر خوش الحان برگزار شد.

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران

انجمن مهندسی صنایع ایران