انجمن مهندسی صنایع ایران

به جهت حفظ سلامت اعضای محترم انجمن مهندسی صنایع ایران، ارسال کارت عضویت با توجه به پروتکل های بهداشتی به بعد از رفع نگرانی های موجود موکول می گردد و جهت تسریع در امور مرتبط با عضویت، گواهی عضویت برای متقاضیان ایمیل می شود.