ارائه دهنده خدمات مالی- اعتباری جهت سپردن مسئولیت طراحی و نگارش فرایندهای فنی مرکز تماس خود از دانش آموختگان توانمند در انتقال صحیح اطلاعات و برقراری ارتباط موثر دعوت به همکاری نموده است. link234