تعریف کارآموزی در این موقعیت، یک فعالیت حرفه ای (و نه الزاما داوطلبانه)، متعهدانه (برای رسیدن به یک نتیجه مشخص) و البته رایگان است. اگر فکر می کنید این فرصت برای تان جذاب است، رزومه خود را ارسال کنید و برایم بنویسید چرا فکر می کنید باید شما را برای این فرصت انتخاب کنم. امیدوارم فرصت همکاری برای مان وجود داشته باشد. link238