صفحه اصلیاخباراخبار مراکز علمیدفاعیه رساله دکتری با موضوع خلق دانش در زنجیره تأمین

دفاعیه رساله دکتری با موضوع خلق دانش در زنجیره تأمین

رساله توسعه مدلی برای خلق دانش در زنجیره تأمین دانش توسعه محصولات جدید توسط سید جلال موسوی، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران به راهنمایی دکتر مهدوی مزده امروز دفاع می‏ شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، این دفاعیه در سالن شهید شهبازی آن دانشگاه، امروز شنبه 21 فروردین ماه 95 ساعت 15: 11 برگزار می‌شود.

 

عنوان رساله: توسعه مدلی برای خلق دانش در زنجیره تأمین دانش توسعه محصولات جدید

دفاع کننده: سیدجلال موسوی

استاد راهنما: دکتر مهدوی مزده

اساتید مشاور: دکتر جعفری، دکتر پیمان اخوان

اساتید داور داخلی: دکتر فتحیان، دکتر برزین پور

اساتید داور خارجی: دکتر رضا حسنوی، دکتر مجید رمضان، دکتر جلال رضایی نور

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی خلق دانش در زنجیره تأمین دانش توسعه محصولات جدید، نظریه پردازی و ارائه مدل در این خصوص می باشد. به این منظور مطالعات وسیع اکتشافی انجام و نظریه ای برخاسته از بطن موضوع ارائه گردید، این نظریه با روش های کمّی در طیف گسترده ای از پروژه ها و فرایندهای توسعه محصول جدید بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و بر اساس آن ساختاری اجرایی پیشنهاد گردید. فرایند تحقیق منجر به ارائه چهار مدل متناسب شد که عبارتند از مدل نظری، مدل پویایی سیستم، مدل معادلات ساختاری و مدل اجرایی. مدل های پویایی سیستم و معادلات ساختاری به منظور تحلیل و تأیید نظریه های حاصل از مدل نظری توسعه یافتند و مدل اجرایی پیشنهاد یک ساختار اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیق به سازمان مورد مطالعه بود. مطالعات اکتشافی با رویکرد تئوری زمینه ای و از طریق 35 مصاحبه با رؤسای صنایع، رؤسای دفاتر طراحی، مدیران پروژه های سیستمی و مدیران پروژه های برون سپاری شده انجام پذیرفت. تحلیل داده های گردآوری شده در سه سطح کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری منجر به ارائه 4 نظریه اصلی و 14 نظریه فرعی مرتبط با آنها گردید. دو نظریه اصلی بیانگر تأثیرپذیری مثبت ظرفیت خلق دانش از توسعه زنجیره تأمین دانش و تأثیرگذاری مثبت آن بر موفقیت توسعه محصول جدید می باشند. این دو نظریه و نظریه های فرعی مرتبط با آنها از طریق بررسی سیستم تخصیص منابع لایه دانشی سازمان و تحلیل آن در بازه زمانی 25 ساله و ارایه یک مدل شبیه سازی با رویکرد تحلیل پویایی های سیستم با استفاده از 7 شاخص، مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. دو نظریه اصلی دیگر بیانگر تأثیرپذیری مثبت فرایندهای چهارگانه خلق دانش از توسعه زنجیره تأمین دانش و تأثیرگذاری مثبت آنها بر موفقیت توسعه محصول جدید می باشند. این دو نظریه و نظریه های فرعی مرتبط با آنها با بررسی 246 پروژه توسعه محصول جدید با رویکرد تحلیل معادلات ساختاری و از طریق 3 پرسشنامه طراحی شده مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. نهایتاً با جمع بندی نتایج به دست آمده از فازهای مختلف تحقیق، یک مدل اجرایی شامل 7 مؤلفه و 7 مشخصه اصلی پیشنهاد گردید.

تماس با انجمن

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، خيابان کريمخان زند- نبش خيابان دکتر عضدی شمالي (آبان سابق)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايی- طبقه سوم شمالی واحد 304

لوح فشرده 12 دوره کنفرانس

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مجله علمی پژوهشی زبان فارسی

مجله علمی پژوهشی زبان انگلیسی

بازگشت به بالا