انجمن مهندسی صنایع ایران

رساله توسعه مدلی برای خلق دانش در زنجیره تأمین دانش توسعه محصولات جدید توسط سید جلال موسوی، دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران به راهنمایی دکتر مهدوی مزده امروز دفاع می‏ شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران، این دفاعیه در سالن شهید شهبازی آن دانشگاه، امروز شنبه 21 فروردین ماه 95 ساعت 15: 11 برگزار می‌شود.

 

عنوان رساله: توسعه مدلی برای خلق دانش در زنجیره تأمین دانش توسعه محصولات جدید

دفاع کننده: سیدجلال موسوی

استاد راهنما: دکتر مهدوی مزده

اساتید مشاور: دکتر جعفری، دکتر پیمان اخوان

اساتید داور داخلی: دکتر فتحیان، دکتر برزین پور

اساتید داور خارجی: دکتر رضا حسنوی، دکتر مجید رمضان، دکتر جلال رضایی نور

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی خلق دانش در زنجیره تأمین دانش توسعه محصولات جدید، نظریه پردازی و ارائه مدل در این خصوص می باشد. به این منظور مطالعات وسیع اکتشافی انجام و نظریه ای برخاسته از بطن موضوع ارائه گردید، این نظریه با روش های کمّی در طیف گسترده ای از پروژه ها و فرایندهای توسعه محصول جدید بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و بر اساس آن ساختاری اجرایی پیشنهاد گردید. فرایند تحقیق منجر به ارائه چهار مدل متناسب شد که عبارتند از مدل نظری، مدل پویایی سیستم، مدل معادلات ساختاری و مدل اجرایی. مدل های پویایی سیستم و معادلات ساختاری به منظور تحلیل و تأیید نظریه های حاصل از مدل نظری توسعه یافتند و مدل اجرایی پیشنهاد یک ساختار اجرایی مبتنی بر نتایج تحقیق به سازمان مورد مطالعه بود. مطالعات اکتشافی با رویکرد تئوری زمینه ای و از طریق 35 مصاحبه با رؤسای صنایع، رؤسای دفاتر طراحی، مدیران پروژه های سیستمی و مدیران پروژه های برون سپاری شده انجام پذیرفت. تحلیل داده های گردآوری شده در سه سطح کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری منجر به ارائه 4 نظریه اصلی و 14 نظریه فرعی مرتبط با آنها گردید. دو نظریه اصلی بیانگر تأثیرپذیری مثبت ظرفیت خلق دانش از توسعه زنجیره تأمین دانش و تأثیرگذاری مثبت آن بر موفقیت توسعه محصول جدید می باشند. این دو نظریه و نظریه های فرعی مرتبط با آنها از طریق بررسی سیستم تخصیص منابع لایه دانشی سازمان و تحلیل آن در بازه زمانی 25 ساله و ارایه یک مدل شبیه سازی با رویکرد تحلیل پویایی های سیستم با استفاده از 7 شاخص، مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. دو نظریه اصلی دیگر بیانگر تأثیرپذیری مثبت فرایندهای چهارگانه خلق دانش از توسعه زنجیره تأمین دانش و تأثیرگذاری مثبت آنها بر موفقیت توسعه محصول جدید می باشند. این دو نظریه و نظریه های فرعی مرتبط با آنها با بررسی 246 پروژه توسعه محصول جدید با رویکرد تحلیل معادلات ساختاری و از طریق 3 پرسشنامه طراحی شده مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. نهایتاً با جمع بندی نتایج به دست آمده از فازهای مختلف تحقیق، یک مدل اجرایی شامل 7 مؤلفه و 7 مشخصه اصلی پیشنهاد گردید.