انجمن مهندسی صنایع ایران

مجله مهندسی صنایع International Journal of Industrial Engineering Computations برای سومین سال متوالی بر اساس اطلاعات نمایه اسکوپوس در لیست ژورنالهای رتبه اول (Q1) قرار گرفت.

بنابر این گزارش، سردبیر این مجله دکتر سیدجعفر سجادی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

انجمن مهندسی صنایع ایران کسب این موفقیت ارزشمند را به ایشان تبریک عرض می نماید.