انجمن مهندسی صنایع ایران

هیات داوران پس از بررسی جامع آثار دریافت شده، 12 برگزیده سومین دوره جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران را اعلام می دارد.