انجمن مهندسی صنایع ایران

جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران

فرم های خوداظهاری بخش کتاب

فرم های خوداظهاری بخش پایان نامه

فرم های خوداظهاری بخش ترویج مهندسی صنایع

 

شنبه پایان مهلت شرکت در جشنواره

 

مولفین و مترجمین ارجمندی که قصد ارسال نسخه فیزیکی کتاب خود را دارند، لازم است قبل از پایان وقت اداری روز شنبه، اثر خود را به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. روش بارگذاری فایل کتاب برقرار می باشد.