انجمن مهندسی صنایع ایران

روز چهارشنبه، سمیه الهیاری دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، از رساله خود با عنوان طراحی شبکه توزیع امن تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه  موردی: صنعت بانکداری) ‎به راهنمایی دکتر سعید یعقوبی به صورت مجازی دفاع خواهد  کرد.

در چکیده این رساله می خوانیم: در مدیریت زنجیره تأمین کالاهای باارزش، سری یا خطرناک، تنها توجه به اهداف اقتصادی کافی نیست و توزیع کنندگان کالا بایستی برای بهره مندی از زنجیره ای هوشمند و چابک، اهداف امنیتی را نیز در نظر بگیرند.

به عنوان مثال در صنعت بانکی، اگر تصمیم گیری های انجام شده در خصوص طراحی شبکه و نحوه توزیع وجوه و اوراق بهادار در شبکه فیزیکی به درستی صورت نگیرد، علی رغم افزایش زمان و هزینه حمل وجوه در سیستم، می تواند توزیع وجوه در شبکه را با تأخیر و یا خطر مواجه سازد. بدیهی است وجود تأخیر و خطر در شبکه و یا عدم تأمین مناسب وجوه نقد برای مشتریان بانک منجر به نارضایتی آنها شده و کاهش مشتریان بانک را به دنبال خواهد داشت.

به همین منظور بانک ها ناگزیر به استفاده از تکنیک های لازم جهت مدیریت مناسب لجستیک وجوه می باشند، تا از این طریق با توزیع کیفی و کمی مناسب وجوه و اوراق بهادار در شبکه توزیع، علیرغم خدمت رسانی مناسب به مشتریان، به حفظ مشتریان فعلی پرداخته و یا حتی بر تعداد آنها بیافزایند.

در این راستا، این رساله مساله طراحی شبکه توزیع امن مورد بررسی و طراحی قرار می دهد که در سطح استراتژیک توجه به مسائل مکان یابی یا بازآرایی شبکه تسهیلات و در سطح عملیاتی بهینه سازی حمل کالای باارزش، سری یا خطرناک در راستای کسب هوشمندی لازم در دستیابی به اهداف اقتصادی و امنیتی ضروری می نماید. در این راستا، ضمن تشریح اهمیت مسائل مطرح، ابتدا به تشریح یک متدولوژی جدید پشتیبان تصمیم گیری مکان محور به منظور بازآرایی شبکه شعب خدمت رسان در سطح استراتژیک می پردازیم.

با استفاده از نتایج حاصله، مدل یکپارچه مکان یابی انبار کالا و مسیریابی وسایل نقلیه حمل کننده کالا با در نظر گرفتن معیارهای امنیتی توسعه داده می شود. این مدل توسعه داده شده در ادامه با مدل سازی نوسانات تقاضا و شرایط ترافیکی در محیط شهری، به عنوان دو ویژگی جهان واقعی به ترتیب با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و وابستگی سرعت های سفر به زمان تکمیل می شود.

به دلیل پیچیدگی محاسباتی بالای مدل های مسیریابی ناشی از توسعه مدل پایه مسیریابی وسیله نقلیه با افزودن محدودیت ها، اهداف و مفروضات جدید، دو روش فراابتکاری برای حل داده های با ابعاد بزرگ مطرح شده است. در نهایت نیز با اجرای آزمایش های محاسباتی متعددی به اعتبارسنجی، ارزیابی و تحلیل انواع مدل ها، الگوریتم ها و روش های توسعه داده شده بر روی سه سری داده مصنوعی، داده های الگوی موجود در ادبیات و نمونه واقعی شبکه بانک ملی پرداخته می شود که نتایج حاکی از کارایی موارد مذکور در مقیاس گسترده ای می باشند.

در خصوص نمایش کارایی مدل ها بر روی نمونه واقعی، پس از بازآرایی شبکه شعب در راستای اهداف مورد نظر بانک و با در نظر گرفتن محدودیت ها (تعداد شعب و ملاحظات استراتژیکی که پیش از این وجود نداشته است)، تنها با استفاده از پیاده سازی مدل مبتنی بر ریسک توسعه داده شده، بهبودهای 6.26% و 38.15% در توابع هدف و ریسک حاصل می شود و از نقطه نظر استراتژیک نیز در 67% از داده ها پایداری در تصمیمات مکان یابی گزارش می شود.

همچنین با مدل سازی سرعت های سفر وابسته به زمان شاهد 9.31٪ بهبود به طور میانگین نسبت به شرایط سرعت ثابت هستیم. علاوه بر این، محافظت از مدل وابسته به زمان در برابر بدترین سناریوی تقاضا تحت سطح عدم قطعیت 0.2 حداکثر منجر به افزایش هزینه متوسط 7.45٪ نسبت به مدل قطعی می شود.

این دفاعیه مجازی، روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 17 در اتاق مجازی به نشانی iiie.ir/link76 در بستر Adobe Connect در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور هیات زیر تشکیل می شود:

استاد راهنما: دکتر سعید یعقوبی

استاد مشاور: دکتر محمد فتحیان

اساتید داور داخلی: دکتر محمدسعید جبل عاملی، دکتر سید فرید قنادپور

اساتید داور خارجی: دکتر مسعود ربانی، دکتر مصطفی ستاک

کلمات کلیدی: مسیریابی وسایل حمل کالاهای باارزش، بازآرایی شبکه تسهیلات، امنیت، عدم قطعیت، بانکداری

 

ضمن دعوت از عموم علاقمندان جهت برنامه ریزی حضور در جلسه فوق، از پژوهشگران و پدیدآورندگان آثار علمی دعوت می شود جلسات خود را جهت انعکاس و انتشار از طریق راه های ارتباطی به اطلاع انجمن مهندسی صنایع ایران از طریق برسانند.