انجمن مهندسی صنایع ایران

حضور عضو کمیته علمی کنفرانس هجدهم در مسند راهبری بهره وری کشور را تبریک عرض نموده و توفیق ایشان را در تعمیق این فرهنگ جهان مدرن آرزومندیم.

دکتر میر سامان پیشوایی | عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سرپرست سازمان ملی بهره وری ایران

 

از خدمات و اقدامات مهندس فاطمه پهلوانی در مدت 36 ماه اشاعه رویکرددهای بهبود مستمر تشکر و قدردانی می نمائیم.

دفتر مرکزی و دبيرخانه انجمن: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، نبش کوچه پنجم، ساختمان اسرا، طبقه همکف، واحد 3، کد پستی: 1466643691