ادامه مطلب: دعوت به کارآموزی

معاونت آموزش سازمان مدیریت صنعتی برای تابستان 1400 در رشته های زیر کارآموز با توانمندی های اعلام شده جذب می کند.

ادامه مطلب: مروری بر کاربردهای لجستیک در کسب و کارها

امروزه کاربرد مفاهیم لجستیک و زنجیره تامین در کسب و کارهای مختلف، گسترش یافته و از اهمیت ویژه برخوردار است.

ادامه مطلب: دفاع از رساله طراحی شبکه توزیع امن تحت شرایط عدم قطعیت

روز چهارشنبه، سمیه الهیاری دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، از رساله خود با عنوان طراحی شبکه توزیع امن تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه  موردی: صنعت بانکداری) ‎به راهنمایی دکتر سعید یعقوبی به صورت مجازی دفاع خواهد  کرد.

ادامه مطلب: دفاع از رساله ارائه مدلی جهت بهینه سازی سیاست قیمت گذاری و بازپرسازی محصولات منسوخ شدنی

روز یکشنبه، حسن زمانی باجگانی، دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، از رساله خود با عنوان ارائه مدلی جهت بهینه سازی سیاست قیمت گذاری و بازپرسازی محصولات منسوخ شدنی به راهنمایی دکتر محمدرضا غلامیان به صورت مجازی دفاع خواهد کرد.

ادامه مطلب: انتشار کتاب مقدمه ای بر مشاوره مدیریت

کتاب An Introduction to Management Consultancy اثر Marc G. Baaij با ترجمه دکتر بابک جوادی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به چاپ رسید.

ادامه مطلب: دفاع از رساله طراحی شبکه زنجیره تامین تاب آور مواد غذایی در شرایط عدم قطعیت

روز سه شنبه،  دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری، از رساله خود با عنوان طراحی شبکه زنجیره تامین تاب آور مواد غذایی در شرایط عدم قطعیت مطالعه موردی در ایران به راهنمایی دکتر محمد سعید جبل‌عاملی به صورت مجازی دفاع خواهد کرد.

ادامه مطلب: دفاع از رساله طراحی مدل همکاری در زنجیره تامین سه سطحی با حضور سازمان خرید گروهی

روز دوشنبه، عباس احمدی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان طراحی مدل همکاری در زنجیره تامین سه سطحی با حضور سازمان خرید گروهی (مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی)»‏‎ ‎به راهنمایی دکتر مهدی حیدری دفاع خواهد کرد.

ادامه مطلب: دفاع از رساله طراحی مفهوم قابلیت اطمینان پیشگیرانه در شرایط اختلال عامدانه

روز چهارشنبه، محمدرضا حمیدی، دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان طراحی مفهوم قابلیت اطمینان پیشگیرانه در شرایط اختلال عامدانه و توسعه آن در مسائل جابجایی تسهیلات و طراحی شبکه به راهنمایی دکتر محمدرضا غلامیان دفاع خواهد کرد.

ادامه مطلب: برگزاری کارگاه بین المللی برنامه ریزی منابع سازمان و سیستم اجرای تولید

کارگاه بین المللی برنامه ‌ریزی منابع سازمان و سیستم اجرای تولید (ERP/MES) با موضوع طراحی سیستم ‌‌های یکپارچه مدیریت عملیات تولید مردادماه 1400 برگزار می شود.