آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ

آیین‌نامه شرایط عضویت در اﻧﺠﻤﻦ مهندسی صنایع ایران

شرایط عمومی
انواع عضویت
حق عضویت
خاتمه
مدارک

اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺤﻮه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮده و ﺗﻼش می‌ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ، ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺣﺮﻓﻪ مهندسی صنایع در ﺳﻄﺢ ملی و ﻣﻨﻄﻘﻪ‌اي ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 1- ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮمی ﻋﻀﻮﻳﺖ

1-1 ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ مهندسی صنایع اﻳﺮان

2-1 ﺗﻜﻤﻴﻞ فرم درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ و اراﺋﻪ مدارک ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮمﻫﺎي ﻋﻀﻮﻳﺖ

3-1 ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ

4-1 رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ‌اي و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺠﻤﻦ

ﺗﺒﺼﺮه: ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻧﺠﻤﻦ مهندسی صنایع اﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن (ﺣﻘﻴقی و ﺣﻘﻮقی) اﻳﺮانی ﻧﺒﻮده و ﻫﺮ ﺷﺨصی ﻳﺎ ﺷﺮﻛتی از ﻫﺮ ﻣﻠﻴتی ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

ﻣﺎده 2 – اﻧﻮاع ﻋﻀﻮﻳﺖ

اﻧﺠﻤﻦ داراي ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ می‌ﺑﺎﺷﺪ:

1-2 ﻋﻀﻮﻳﺖ اﺻلی (ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ)

1-1-2 درﺧﻮاﺳﺖ‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داراي داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري در مهندسی صنایع/ درﺧﻮاﺳﺖ‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داراي داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺑﺎ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ در مهندسی صنایع ، ﺑﺎ ارزﻳﺎبی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻋﻀﻮ اﺻلی اﻧﺠﻤﻦ می‌ﺷﻮﻧﺪ.

2-1-2 ﻓﺮد داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﺻلی در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺻلی ﻣﺸﺮوط ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 6 ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻋﻀﻮ اﺻلی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

3-1-2 ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدلی ﻛﻪ در آن‌ها ذﻛﺮ ﻋﻨﻮان “ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ” وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه می‌ﺑﺎﺷﺪ.

4-1-2 ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴلی در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 3 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

5-1-2 ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐلی اﻋﻀﺎء ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.

2-2 ﻋﻀﻮﻳﺖ واﺑﺴﺘﻪ

1-2-2ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺪاران داﻧﺶ و ﭘﻴﺸﻪ مهندسی صنایع، میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ در آﻳﻨﺪ.

2-2-2 اﻋﻀﺎء واﺑﺴﺘﻪ میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﻖ راي، و ﺑﺎ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒلی و ﭘﺬﻳﺮش دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه)، در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ.

3-2 ﻋﻀﻮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮیی

1-3-2ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوﺳﺘﺪار داﻧﺶ و ﭘﻴﺸﻪ مهندسی صنایع ، می‌تﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮیی اﻧﺠﻤﻦ درآﻳﻨﺪ.

2-3-2 اﻋﻀﺎء واﺑﺴﺘﻪ میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﻖ راي، و ﺑﺎ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒلی و ﭘﺬﻳﺮش دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه)، در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ.

3-3-2 ﭘﺬﻳﺮش و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻋﻀﺎء داﻧﺸﺠﻮیی ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺻﻞ ﻛﺎرت داﻧﺸﺠﻮیی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.

4-2 ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻓﺘﺨﺎری

1-4-2 ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي اﻳﺮانی و ﻏﻴﺮاﻳﺮانی ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺧﺪﻣﺖ‌ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاي ﺑﻪ

داﻧﺶ و ﺣﺮﻓﻪ مهندسی صنایع و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻫﺪف‌ﻫﺎي آن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه، ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎري اﻧﺠﻤﻦ می‌ﺷﻮﻧﺪ.

2-4-2 ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری از زﻣﺎن ﻋﻀﻮﻳﺖ، داراي ﻳﻚ راي در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮمی می‌ﺑﺎﺷﺪ.

3-4-2 ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری نمی‌تواﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه درآﻳﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﻋﻀﻮﻳﺖ اﺻلی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

4-4-2 اﻧﺠﻤﻦ از ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻧمی‌ﻛﻨﺪ.

5-2 ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺣﻘﻮقی

ﺗﻤﺎمی ﺷﺮکت‌ها، ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، جمعیت‌ها و ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮنی اﻧﺘﻔﺎعی ﻳﺎ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی (دولتی، خصوصص) ﻛﻪ دوﺳﺘﺪار و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ مهندسی صنایع ﺑﺎﺷﻨﺪ، میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮقی اﻧﺠﻤﻦ درآﻳﻨﺪ. ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺣﻘﻮقی 2 ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺧﺪﻣﺎت دریافتی ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:

1-5-2 ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻤﺘﺎز (راﻫﺒﺮدي): ﻫﺮ ﻋﻀﻮ راﻫﺒﺮدي میﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﺮفی ﻧﻤﺎﻳﺪ.

2-5-2 ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻋﺎدی: ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﺎدي میﺗﻮاﻧﺪ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه معرفی ﻧﻤﺎﻳﺪ.

  • در ﺻﻮرتی ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه در ﻣﻮارد ﻓﻮق (ﺑﻨﺪﻫﺎي 1-5-2 و 2-5-2)، ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ اصلی را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ بند 1-2 اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده 3 – ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ

1-3 مطابق با اساسنامه، مجمع عمومي عادي همه ساله مقادير انواع حق عضويت را تعيين مي‌نمايد.

2-3 هيات اجرايي در برابر خدمات برخی از اعضاء (بجز اعضاء هيأت مديره) و با پيشنهاد كميته گيرنده خدمات مي‌تواند در پرداخت حق عضويت آتي ايشان تخفيفاتی را معين نمايد.

3-3 هيات مديره مي‌تواند در مواردي مانند پرداخت چندساله حق عضويت، براي پرداخت كنندگان تخفيفاتی را قائل شود. اين تخفيف‌ها عمومی بوده و خاص اعضا معينی نمی‌باشد

ﻣﺎده -4 ﮔﺴﺴﺖ (ﺧﺎﺗﻤﻪ) ﻋﻀﻮﻳﺖ

1-4 اﺳﺘﻌﻔﺎ کتبی

2-4 ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ (ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ 2-1-2 میﺷﻮد)

3-4 ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺧﻼقی و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻧﺠﻤﻦ؛ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻓﺮد ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼقی اﻧﺠﻤﻦ و آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی آن ﺑﻪ ﻫﻴﺎتﻣﺪﻳﺮه ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﻴﺎت‌ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ایشان ﺗﺬﻛﺮ کتبی داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺻﻼح ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺬﻛﺮه، ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﺸﺎن 6 ﻣﺎه ﺗﻌﻠﻴﻖ می‌شود.

ﻣﺎده 5 – ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪارك درخواستی ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﻳﺖ

عکس