توسعه فناوری های راهبردی در کشور با جایزه ملی نکست

15 شهریور

يدگاه

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دهقانی در این نشست با اشاره به رویکرد ایجاد رشد و توسعه پایدار، حرکت همگام با پیشرفت‌های روز فناوری و توسعه آینده‌محور به عنوان بخش قابل توجهی از فلسفه بنیادین حمایت‌های معاونت علمی گفت: امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش هایی هستیم که طی یک تا سه دهه گذشته با رویکردی آینده نگرانه آعاز شدند و برای آن که آیندگان شاهد به ثمر نشستن تلاش‌های امروزمان باشند، باید امروز در مسیر صحیح گام برداریم.

کشوری که می خواهد رو به جلو حرکت کند، برای مردمش برنامه داشته باشد و در مسیر فناوری به موفقیت برسد می‌بایست امروز با رویکردی آینده‌نگرانه و خطرپذیر، برای نوآوری و پیمودن گام‌های جسورانه برنامه داشته باشد.

فهرست محتوا