• دکتر میرمهدی سیداصفهانی/ رئیس هیات مدیره
  • دکتر محمدمهدی سپهری / نایب رئیس
  • دکتر محمد مدرس یزدی / خرانه دار
  • دکتر علینقی مشایخی / عضو هیات مدیره
  • دکتر حسن فریداعلم / عضو هیات مدیره
  • دکتر محمدعلی شفیعا / عضو هیات مدیره
  • دکتر کاوه محمد سیروس / عضو هیات مدیره
  • مهندس سید فرهنگ فصیحی / بازرس اصلی