• دکتر مهدی فتح اله / رییس هیات مدیره
  • مهندس سیدعلیرضا شجاعی/ نایب رئیس و دبیر انجمن
  • دکتر کیا پارسا / خزنه دار
  • دکتر مجید شخصی نیایی / عضو هیات مدیره
  • دکتر امیرعباس شجاعی / عضو هیات مدیره
  • دکتر سید فرهنگ فصیحی / عضو هیات مدیره
  • دکتر عمران محمدی / عضو هیات مدیره
  • دکتر ابوالفضل میرزازاده/ عضو علی البدل
  • مهندس ایمان نعمت اللهی/ عضو علی البدل
  • مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن
  • مهندس غلامرضا مقیمی / بازرس علی البدل