• دکتر محمدحسین سلیمی / رئیس هیات مدیره
  • دکتر محمدمهدی سپهری / نایب رئیس
  • مهندس حسین اکبری / خرانه دار
  • مهندس سید علیرضا شجاعی / عضو هیات مدیره و دبیر انجمن
  • دکتر محمدعلی شفیعا / عضو هیات مدیره
  • دکتر عزیزالله معماریانی / عضو هیات مدیره
  • دکتر حسن فرید اعلم / عضو هیات مدیره
  • مهندس سید فرهنگ فصیحی / بازرس اصلی