• دکتر سید محمد سید حسینی / رئیس هیات مدیره
  • دکتر محمدمهدی سپهری / نایب رئیس
  • دکتر رسول حجی / خرانه دار
  • دکتر حسن فرید اعلم / عضو هیات مدیره
  • مهندس سید علیرضا شجاعی / عضو هیات مدیره
  • مهندس جمشید ناظمی / عضو هیات مدیره
  • مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی