• دکتر محمدرضا اکبری جوکار / رئیس هیات مدیره
  • دکتر محمدرضا امین ناصری / نایب رئیس
  • دکتر رضا سمیع زاده / خرانه دار و دبیر انجمن
  • دکتر بهروز ریاحی / عضو هیات مدیره
  • دکتر جمشید ناظمی / عضو هیات مدیره
  • مهندس هوشنگ رستمیان / عضو هیات مدیره
  • مهندس محمود دودانگه / عضو هیات مدیره
  • مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی