• دکتر مهدی فتح اله / رئیس هیات مدیره
  • مهندس سیدعلیرضا شجاعی / نایب رئیس و دبیر انجمن
  • دکتر کیا پارسا / خزنه دار
  • دکتر امیرعباس شجاعی / عضو هیات مدیره
  • دکتر سید فرهنگ فصیحی/ عضو هیات مدیره
  • دکتر عمران محمدی / عضو هیات مدیره
  • مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن