• دکتر میرمهدی سیداصفهانی / رئیس هیات مدیره
  • دکتر احمد ماکویی / نایب رئیس و دبیر انجمن
  • دکتر مهدی فتح اله / خزانه دار
  • دکتر فریماه مخاطب رفیعی / عضو هیات مدیره
  • دکتر بهرام جلوداری ممقانی / عضو هیات مدیره
  • دکتر امیرعباس نجفی / عضو هیات مدیره
  • مهندس حمیدرضا پیراوی ونک / بازرس انجمن