• دکتر مجید امین نیری / رئیس هیات مدیره
  • دکتر فریماه مخاطب رفیعی / نایب رئیس
  • دکتر پرویز فتاحی / خرانه دار و دبیر انجمن
  • دکتر محمد اقدسی / عضو هیات مدیره
  • دکتر فریبرز جولای / عضو هیات مدیره
  • دکتر محمدصالح اولیاء / عضو هیات مدیره
  • مهندس محمدمهران هنرمندیان / عضو هیات مدیره
  • مهندس حسین مرجوی / بازرس اصلی