• دکتر محمدعلی شفیعا / رئیس هیات مدیره
  • دکتر محمدرضا امین ناصری / نایب رئیس
  • دکتر رضا سمیع زاده / خرانه دار و دبیر انجمن
  • دکتر محمدرضا اکبری جوکار / عضو هیات مدیره
  • دکتر جمشید ناظمی / عضو هیات مدیره
  • دکتر میر مهدی سیداصفهانی / عضو هیات مدیره
  • دکتر بهرام جلوداری ممقانی / عضو هیات مدیره
  • مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی