• دکتر علی حاج شیر محمدی / رئیس هیات مدیره
  • دکتر محمدعلی شفیعا / نایب رئیس
  • دکتر رضا سمیع زاده / خرانه دار و دبیر انجمن
  • دکتر محمدرضا اکبری جوکار / عضو هیات مدیره
  • دکتر میرمهدی سید اصفهانی / عضو هیات مدیره
  • دکتر جمشد ناظمی / عضو هیات مدیره
  • دکتر محمدرضا امین ناصری / عضو هیات مدیره
  • مهندس محمود کریمی / بازرس اصلی